Bảo dưỡng máy Kannegiesser

Để bảo vệ tính khả dụng và duy trì chất lượng sản xuất của các máy Kannegiesser của bạn, chúng tôi tại Haus Kannegiesser đã phát triển các dịch vụ dựa trên DIN 31051 để đảm bảo tính sẵn có của máy và duy trì chất lượng của hàng hóa được giao ở mức bạn mong muốn.

Thông qua các cấp độ dịch vụ đã được phát triển, bạn có thể nhận được một dịch vụ được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và kiến ​​thức của bạn. Do đó, bạn có thể quyết định mức độ bạn được khuyên hoặc hỗ trợ.

Đồ họa sau đây cho thấy các mức dịch vụ có thể có để bảo trì máy của bạn. Các mức biểu thị mức độ phức tạp ngày càng tăng của công việc sẽ được thực hiện. Các vòng tròn có trong các giai đoạn riêng biệt cho thấy rõ ai thường thực hiện việc thực hiện các mức hiệu suất này.

Tất nhiên, chúng tôi rất vui khi được bạn tư vấn cho một tư vấn cá nhân. Vui lòng liên hệ với người liên lạc trong khu vực của bạn.