Dịch vụ viễn thông cho máy Kannegiesser

Dịch vụ viễn thông không thay thế dịch vụ cổ điển, nó hỗ trợ và tăng đáng kể hiệu quả của nó.

Với dịch vụ này, chúng tôi có thể liên tục ghi lại các máy liên quan và xử lý dữ liệu và phân tích chúng bằng các công cụ chẩn đoán của chúng tôi. Rối loạn hoặc thất bại thường được phân biệt trước. Sửa chữa sau đó có thể được đặt trong thời gian thường xuyên, không có sản xuất, mà không cản trở hoạt động đang diễn ra. Do đó, dịch vụ viễn thông mở đường từ sửa chữa ngoài kế hoạch đến bảo trì theo kế hoạch, trong đó tất cả các phụ tùng cần thiết đều có sẵn đúng hạn.

Một hoạt động không có lỗi được phản ánh trực tiếp trong việc giảm chi phí vận hành cũng như tăng độ tin cậy và tính sẵn sàng hoạt động.